Metro Ramses Shaffy, metrostation amsterdam, ramsesshaffy